OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.makla.cz
Tento internetový obchod prevádzkuje právnická osoba: Czech Soul s. r. o. IČ: 63488639, DIČ: CZ63488639, so sídlom Družstevní 21. Servisná organizácia, dodávateľom tovaru a adresátom všetkých platieb je taktiež právnická osoba Czech Soul s. r. o., číslo bankového spojenia: SK28 0200 0000 0024 0098 7093 vedeným u Fio banky.

 

1. OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY
Bez vyslovenia súhlasu s týmito obchodnými podmienkami nie je možné učiniť objednávku. Kupujúci súhlasením s týmito obchodnými podmienkami súčasne potvrdzuje, že dosiahol 18 rokov a splňuje tak podmienku pre nákup v internetovom obchode www.makla.cz

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.makla.cz učinená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci potvrdí v najkratšom možnom čase prijatia objednávky v zmyslu § 1827, odst. 1 občianskeho zákonníku prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym radom Českej republiky a prípadne súdne spory budú riešiť výhradne české súdy.

Teto internetový obchod je určený výhradně pro ČR a platba v EUR je pouze orientační pro lidi z jiných zemí EU, kde se platí v EUR. Takováto platba může být taktéž odeslána v EUR na číslo BU vedené u Fio Banky v měně EUR.

 

 

2. DODACIA DOBA
Štandardná dodacia doba pre dodanie tovaru kupujúcemu činí, ak nebude dohodnuté inak, deset pracovních dni odo dňa prijatia objednávky.

 

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDAJCA
Prevádzkovateľ Czech Soul s. r. o. si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v prípade tzv. vyššej moci, tj. v prípadoch, kedy nie je možné dôvodne žiadať predávajúceho, aby plnil v zmyslu prijatej a akceptovanej objednávky.

 

4. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY
podľa § 1829, odst. 1 občianskeho zákonníku

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov v dobe 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (pri kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; pri kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, Jana Kočaře prednostne e-mailom na adrese: makla@makla.cz i inú formu jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom).

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu príde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pri prevedení počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese obchod Naine.cz, Društevní 21, 62100 Brno, pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Doba sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ odpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladaniu s týmto tovarom iným spôsobom, ako ktorým je nutné k oboznámením sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

- dodávke tovaru a služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť behom doby pre odstúpenie od zmluvy,

- dodávke tovaru, ktorá bola upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

- dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlemu kazeniu, ako i tovar, ktorý bol pre dodanie nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov nejde, pokiaľ bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nejde taktiež odstúpiť od zmluvy na tovar, kde jeho charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplne, poškodené či viditeľné opotrebované, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

 

5. SPÔSOB DOPRAVY
 

Dopravu tovaru zaisťuje pre Czech Soul s. r. o. určený prepravca. Za tým účelom je kupujúci povinný v objednávke uviesť skutočnú dodaciu a fakturačnú adresu, na ktorej bude možné vykonať dodanie tovaru zákazníkovi.

 

Dle aktualního ceníku dopravy.


Všetko vrátane DPH

6. CENY
Czech Soul s. r. o. si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v elektronickom obchode. V realizovaných a riadne potvrdených objednávkach nebudú ceny tovaru menené a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

 

7. SPÔSOB PLATBY
Czech Soul s. r. o. akceptuje výhradne nižšie uvedené spôsoby platby za objednaný tovar: 

a) Platba v hotovosti na pokladne v prípade osobného odberu tovaru

b) Zaslanie tovaru na dobierku s platbou tovaru pri jeho odbere od prepravnej firmy.

C) přes platební bránu PayU

Czech Soul s. r. o. si vyhradzuje právo nedodať tovar kupujúcemu v prípade, že objednaný tovar nebude plne uhradený firme Czech Soul s. r. o. kupujúcim pred jeho dodaním.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí i neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodanie chýbajúcej veci,

b) na odstránenie vady pravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady.  Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v priemernej dobe či oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.  

Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na priemernú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Prevedenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stavu, v akom ju prijal. To  neplatí,

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zaistenia vady veci,

b) ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady,

c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenie veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo

d) ak predal kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len z časti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, ktorú mal z použitia veci prospech.

Ak neoznámi kupujúci vadu veci včas, zostáva právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

e-mail: makla@makla.cz
sídlo: Czech Soul s. r. o., Družstevní 21, 62100 Brno
 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA AKOSŤ V PRÍPADE KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM
Predávajúci odpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

c) vec odpovedá akosti alebo prevedením dohovoreným vzorkám alebo prílohe,

d) je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčastí; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavné ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčastí má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi  kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčastí alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú veci bez vád, vymeniť jej súčastí alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách: 

e-mail: makla@makla.cz

sídlo: Czech Soul s. r. o., Družstevní 21, 62100 Brno
 

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami zjednané. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takom prípade riadi občianskym zákonníkom.

 

10. VRÁTENIE PEŇAZÍ NA ÚČET PREVODOM
Pri oprávnenom a odôvodnenom nároku na vrátenie peňazí na účet kupujúceho budú finančné prostriedky poukázané kupujúcemu po prijatí kupujúcim podpísaného dobropisu.

 

11. SÚHLAS S POUŽÍVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutím údajov k registrácií či uskutočnením objednávky tovaru kupujúci súhlasí s tým, aby Czech Soul s. r. o. a Czech Soul s. r. o. v zmyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platnom znení, údaje o kupujúcom spracovala a využila pre svoje interné a marketingové potreby.

Czech Soul s. r. o. je povinný s takýmito osobnými údajmi nakladať spôsobom, aby nedošlo k ich zneužití neoprávnenou osobu.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Czech Soul s. r. o. IČ 05241880  se sídlem Družstevní 21 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce Czech Soul s. r. o. jsou
adresa: Družstevní 21, 62100 Brno

email: makla@makla.cz

telefon: +420 722 934 317

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 
 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje 
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby : účetní firma Hubáček s. r. o., OxyShop s. r. o., PPL, Česká Pošta, Heureka s. r. o., AVITO s. r. o., iPodnik, Czech Soul s. r. o., PayU a. s., 
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 
 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … hesla, anivirové softwary, zálohy, dvojí ověření, atp.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

REKLAMA:

 

https://www.naine.cz

https://www.naine.cz/znacky/freddy-push-up/