Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.makla.cz

Sklep internetowy prowadzony jest przez osobę prawną: Czech Soul s. r. o. IČ: 63488639, DIČ: CZ63488639, z siedzibą Družstevní 21. Usługą Organizacji, dostawcą i odbiorcą płatności jest również osoba prawna Czech Soul s. r. o, numer konta bankowego: 2300645555 / 2010 prowadzony przez Bank Fio.

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
Bez wyrażenia zgody na te warunki, nie można złożyć zamówienia. Kupujący zobowiązuje się do akceptacji tych warunków, potwierdza, że skończył 18 lat, w takim razie spełnia warunki do realizacji zakupów w sklepie internetowym www.makla.cz.

Należycie wypełnione zamówienie w sklepie internetowym www.makla.cz , wykonane na zlecenie kupującego, jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna w sklepie internetowym.

Sprzedawca oświadcza, w możliwie jak najkrótszym kasie, iż otrzymał zamówienie, zgodnie z § 1827, par. 1 kodeksu cywilnego za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu.

Umowa sprzedaży jest w języku czeskim. Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy czeskie. Płatność w Euro jest zawsze przeliczone z  kursu dziennego ČNB ( Czeskiego Banku Narodowego).

 

2. Termin dostawy
Czas dostawy przesyłkę wynosi trzy dni robocze od daty otrzymania zamówienia, jeśli kupujący nie umówili się inaczej ze sprzedającym.

 

3. Anulowanie zamówienia ze strony sprzedającego
Prowadzący sklep internetowy, Czech Soul s. r. o, zastrzega sobie prawo do anulowania całości zamówienia lub jego części, w przypadku tzw. siły wyższej, tj. w przypadkach, gdy nie jest rozsądne, żeby pytać sprzedawcę, by pełnił w celu otrzymanych i zaakceptowanych zamówień.

 

4. Odstąpienie kupującego od umowy
Zgodnie z § 1829, par. 1 Kodeksu Cywilnego

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru (z umowy sprzedaży, która jest przedmiotem kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, od daty otrzymania ostatecznej dostawy towarów, w umowie kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest kilkakrotna próba doręczenia, od dnia dostawy pierwszego towaru).

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez kupującego, kupujący powinien poinformować sprzedającego, Jana Kočaře, pocztą elektroniczną na: makla@makla.pl lub też inną formą jednostronnej czynności prawnej (na przykład należy wysłać pismo pocztą, faksem).

W przypadku odstąpienia kupującego od umowy, pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, w ciągu 14 dni, od daty powiadomienia sprzedawcy, będą odstąpienia od umowy, wszelkie płatności otrzymane od kupującego, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wybranej przez kupującego metody dostawy, która się różni od najtańszego rodzaju dostawy oferowanej przez sprzedającego).Zwrot pieniędzy będzie realizowany za pomocą tych samych środków płatniczych , jakie kupujący wcześniej stosował , przekaz pieniędzy sprzedającemu w początkowej transakcji, chyba że kupujący uzgodnił inaczej z sprzedającym. W każdym razie nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla kupującego. Zwrot pieniędzy sprzedawca zrealizuje dopiero po otrzymaniu zwróconego towaru lub jeśli kupujący udowodni, iż towar wcześniej wysłał, sprzedawca podejmuje decyzję, jak postępować w sytuacji, według tego, co nastąpiło wcześniej. Towar bez zbędnego spóźnienia, kupujący powinien wysłać do 14 dni od odstąpienia od umowy, od otrzymania towaru, lub przekazuje towar na adres: Jednoduše Kavárna, Družstevní 21, 62100, przy czym klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle towar do sprzedawcy przed upływem 14 dni.Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości wynikające z obchodzenia się z towarami innych niż to, co jest konieczne do ustalenia charakteru i właściwości towaru, w tym jego funkcyjność.

Kupujący nie może zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego odstąpić od umowy, jeśli:
- Dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, i jest poza kontrolą przedsiębiorcy i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy,
- Dostawa towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby,
- Dostawa towarów podlegających szybkiemu zepsuciu, a także towarów, które zostały dostarczone nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

Odstąpić od umowy bez podania przyczyny nie można, jeżeli towary zostały częściowo zużyte. Nie da się też odstąpić od umowy, kupując towar, którego charakter wyklucza dalsze użycie, szczególnie ze względów higienicznych. Jeśli zwrócony towar jest niekompletny, uszkodzony lub wyraźnie używany, sprzedający może ubiegać się o odszkodowanie.

 

 

5. Transport i dostawa
Transport przesyłek dla Czech Soul s. r. o. zapewnia Poczta Polska lub DPD Polska. W tym celu kupujący jest zobowiązany podać w zamówieniu szczegółów sposobu dostawy i adresu, na który towary mogą być dostarczone.


Cena za wysyłkę do Polski wynosi 19 złotych, przy płatności gotówka 5 zł.


Przy zakupie powyżej 400 zł, wszystkie formy dostawy są za 0,00 zł!


Wszystko włącznie VAT

 
6. Cena
Czech Soul s. r. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie elektronicznym. Ukończone już, i odpowiednio potwierdzone zamówienia nie zostaną zmienione, a ceny towarów są wiążące dla obu stron.

 
7. Sposób płatności
Czech Soul s. r. o. akceptuje następujące formy płatności za zamówiony towar:
a) płatność gotówką przy dostawie towarów
b) płatność karta (servis PayU)

Czech Soul s. r. o. zastrzega sobie prawo do niedostarczenia towaru kupującemu, jeżeli towar ten nie został opłacony firmie Czech Soul s.r.o. przed dostawą.

 

8. Prawo odpowiedzialności za wady towaru
Prawo kupującego za odpowiedzialność za wadę towaru, dopuszcza się wadę, która ma coś na ryzyko uszkodzenia nabywcy, chociaż z przejawami spotkamy się dopiero później. Prawo nabywcy może być uwzględnione później w wyniku wad, które sprzedawca spowodował naruszeniem swej odpowiedzialności.

Jeśli dojdzie odkrycia wady towaru i do istotnego naruszenia umowy, kupujący ma prawo do:
a) wyeliminowania wady przez dostawę nowej rzeczy bez wad lub dostarczenia brakujących rzeczy,
b) usunięcia wady naprawy rzeczy,
c) rozsądne zniżki z ceny nabycia
d) wycofanie się od umowy

Kupujący powinien od razu oznajmić sprzedawcy, jaką formę wybrał, przy zgłoszeniu wady, usterki, lub w krótkim czasie po zgłoszeniu wady. Wybraną opcję kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedającego; nie ma to zastosowania, jeżeli kupujący prosi o naprawę wady, która okazuje się być nie do naprawy. Jeśli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że wady nie zostały usunięte, kupujący może żądać zamiast usunięcia wad ewentualną zniżkę z pierwotnej ceny lub kupujący może odstąpić od umowy.

Jeśli kupujący nie skorzysta ze swojego prawa w terminie, ma prawo jak podczas naruszenia umowy. W przypadku nienależytego wykonania nie ma znacznego naruszenia umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady, lub ma prawo do rozsądnej zniżki z ceny zakupu.

Dopóki kupujący nie skorzystała z prawa do obniżenia ceny zakupu lub odstąpi od umowy, sprzedający może dostarczyć to, co brakuje, lub usunąć wadę prawną. Inne wady sprzedający może usunąć według jego postanowień, możliwa jest naprawa lub dostarczenie nowej rzeczy; wybrana opcja nie powinna kupującemu spowodować wysokich kosztów.

Jeśli sprzedający nie naprawi wady rzeczy w terminie lub odmawia usunięcia wady rzeczy, kupujący może chcieć obniżenie ceny zakupu lub kupujący może odstąpić od umowy. Sprzedający powinien być powiadomiony o wybranej opcji kupującego.

Kupujący nie może odstąpić od umowy lub od dostarczenia nowych rzeczy, jeśli nie może zwrócić towaru w pierwotnym stanie, w jakim towar kupujący otrzymał. Powyższe prawo nie ma zastosowania,
a) jeżeli nastąpiła zmiana stanu rzeczy w wyniku znalezienia wady,
b) jeżeli kupujący użył towar rzeczy przed odkryciem wady,
c) jeżeli kupujący nie spowodował niemożność zwrotu niezmienionej rzeczy, działaniem lub ominięciem,
d) jeżeli nabywca sprzedał towar przed odkryciem wady, jeśli użył towaru lub zmienił go podczas używania, jeżeli stało się tak tylko częściowo, kupujący zwróci towar sprzedawcy, odda sprzedającemu pieniężne odszkodowanie, które będzie odpowiadało częściowemu użyciu towaru.

Jeśli kupujący nie zgłosił wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawa dotyczące wady zgłasza się do sprzedawcy na następujące adresy:
e-mail: makla@makla.cz
Siedziba: Czech Soul s. r. o., Družstevní 21 62100 Brno

 

9. Prawo odpowiedzialności za wady towaru i jakości, w wypadku użytkownika
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego, który jest użytkownikiem, że towar przy odbiorze nie ma wady, zwłaszcza sprzedający w stosunku do kupującego, w momencie odbioru towaru,
a) towar ma właściwości, które strony uzgodniły, jeśli jest brak porozumienia, takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisuje lub które kupujący spodziewał biorąc pod uwagę charakter towarów i też biorąc pod uwagę reklamy wykonywanych przez nich,
b) towar przeznaczony do jakiegoś celu, który cel opisuje sprzedawca, lub do jakiego celu towar jest powszechnie używany,
c) towar odpowiada jakości lub wzoru do wykonania towaru, w zależności od tego, czy jakość była z ustalonym wzorem,
d) towar jest w odpowiedniej ilości, wadze romiarze,
e) towar odpowia wymaganiom przepisów prawnych.

Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa zwrotu w wyniku wad w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.

Jest bez znaczenia, jeśli nie ma powyższych właściwości, kupujący może żądać nowej rzeczy bez wady, chyba, że jest to ze względu na nieproporcjonalny charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może żądać tylko części zamiennych; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeśli jest to jednak, z uwagi na nieproporcjonalny charakter wady, zwłaszcza, jeśli możliwa jest naprawa wady, to bez zbędnego odkładania kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Prawo do wydania nowych rzeczy lub części zamiennych ma kupujący, nawet, jeśli wada jest usuwalna, jeśli nie można prawidłowo używać rzeczy jeszcze, kiedy są wady powtarzające lub kiedy występuje większa ilość defektów. W takim przypadku, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku, gdy kupujący nie odstąpi od umowy lub nie zastosuje prawa do dostarczania nowego towaru bez wady, na wymianę jego części lub na naprawę towaru, może domagać się odpowiedniej zniżki. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki, nawet, jeśli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć nowy rzeczy bez wady, wymiany części lub naprawy towaru, a jeśli sprzedawca nie jest w stanie naprawić towar w terminie, lub jeśli użytkownikowi to sprawi pewne trudności.

Prawo odpowiedzialności za wady towaru należy zgłaszać na adres:
e-mail: makla@makla.cz siedzieba: Czech Soul s. r. o., Družstevní 21, 62100 Brno Sprzedawca nie umożliwia kupującemu, który nie jest użytkownikiem, gwarancję jakości towaru, w przypadku, że obie strony tak nie stanowiły. W takim wypadku odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru kieruje się kodeksem prawnym.

 

10. Zwrot pieniędzy na konto bankowe formą przelewu
Uprawniony i uzasadniony wniosek o zwrot środków pieniężnych nabywcy zostaną przelane na konto kupującego po otrzymaniu noty kredytowej podpisanej przez nabywcę.

 

11. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych
Udzieleniem danych osobowych podczas rejestracji lub realizacji zamówienia towaru kupujący udziela zgodę na to, by Czech Soul s .r .o. w sensie § 4 pkt. e) ustawy nr. 101/2000 Sb. w zapisie aktualnym, dane o kupującym przetworzył i wykorzystał dla swych potrzeb i potrzeb marketingowych.

Czech Soul s. r. o. jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe w taki sposób, aby zapobiec dostępu informacji osobom nieupoważnionych.